NATO SAMLER STYRKENE MOT KORONA-KRISEN

Forsvarsministeren vil møte forsvarsindustrien for å diskutere situasjonen som har oppstått som følge av koronakrisen
Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak, og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak, for å støtte nasjonal forsvarsindustri.
Forsvarsdepartementet ser på tiltak utover de generelle økonomiske tiltakspakkene for å avhjelpe skadevirkninger av korona-krisen.

Inngripende tiltak for å begrense smittespredning utfordrer leveransesikkerhet innen alle sektorer. Det rammer også norsk forsvarsindustri.

– Jeg er opptatt av en god dialog med industrien og vil snarlig invitere til et møte for å diskutere situasjonen og behovet for eventuelle ytterligere tiltak, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsdepartementet arbeider aktivt for å sikre en tilnærmet normal produksjonsvirksomhet, og dermed også forsyningssikkerhet nasjonalt og overfor allierte. Innenfor materiellinvesteringer arbeides det nå med å prioritere aktiviteter og å se på muligheten for å forsere planlagte prosjekter. For å bidra til å avhjelpe mulige likviditetsutfordringer hos leverandører har Forsvarsdepartementet gitt etatene midlertidig tillatelse til å betale for leveranser så raskt som mulig.

– Norsk forsvarsindustri spiller en sentral rolle i å understøtte det norske forsvarets virksomhet. I tillegg leverer industrien viktige bidrag til allierte styrker og samarbeider tett med utenlandske forsvarsbedrifter, spesielt i USA. Både når det gjelder utvikling og produksjon av materiell. Vi og våre allierte er avhengig av norsk forsvarsindustri for våre operasjoner og kollektive sikkerhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

USA og Norge har tidligere inngått en avtale om forsyningssikkerhet på forsvarsområdet (Security of Supply Arrangement) som et antall norske forsvarsleverandører har sluttet seg til. Innenfor rammen av denne avtalen vil Forsvarsdepartementet om nødvendig iverksette tiltak for å bidra til å sikre at de norske leverandørene kan oppfylle sine forpliktelser overfor sine amerikanske kunder og samarbeidspartnere.Nato Stoltenberg