Økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Norge

Den økte asyltilstrømmingen til Norge vurderes i første rekke å få negative følger for trusselbildet knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge.
Dette fordi motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene, og en viktig mobiliseringsfaktor, for dette miljøet.  Det ligger også et potensial for at venstreekstreme miljøer i Norge kan samles rundt saker relatert til flyktningekrisen.
En eskalering av konflikten med det høyreekstreme miljøet kan føre til motreaksjoner og voldelige sammenstøt mellom høyre- og venstreekstremister. Asylsøkere knyttet til ekstrem islamisme framstår ikke som en sentral bekymring for PST på kort sikt.
Trusselen fra ekstrem islamisme kommer først og fremst fra personer som er født eller oppvokst i Norge, og som har blitt radikalisert her. Det vurderes som lite sannsynlig at det norske asylinstituttet blir brukt av grupper som ISIL/Al-Qadia ved at det kommer asylsøkere med en forhåndsbestemt voldsintensjon til Norge. På lengre sikt er det mulig at enkelte asylsøkere vil kunne utgjøre en terrortrussel i Norge.
Asylsøkere er en sårbar gruppe for radikalisering, men her vil det også være store variasjoner, blant annet basert på landbakgrunn og sosioøkonomiske forhold. Det er heller ikke en nødvendig sammenheng mellom det å ha vært en voldsaktivist i et krigsherjet hjemland og det å bli en voldsutøver i et nytt land.  
– Benedicte Bjørnland sjef PST

Leave a Reply